Zápis stavby do katastra nehnuteľností

Spôsoby zápisu stavieb do katastra nehnuteľností je rozdielne pre:

 • skolaudované stavby
  • skolaudované od 1. 10. 1976 až po súčasnosť
  • skolaudované pred 1. 10. 1976
 • rozostavané stavby 

Nové stavby skolaudované v období od. 1. októbra 1976 do súčasnosti

K zápisu treba doložiť:

 • Žiadosť o zápis stavby do katastra nehnuteľností
 • Rozhodnutie o určení súpisného čísla
 • Geometrický plán na zameranie stavby, ak stavba nie je zakreslená v katastrálnej mape
 • Kópia katastrálnej mapy, ak stavba už je zakreslená v katastrálnej mape

Vlastník sa zapíše podľa rozhodnutia o určení súpisného čísla.

Stavby skolaudované pred 1. októbrom 1976

K zápisu treba doložiť:

 • Žiadosť o zápis stavby do katastra nehnuteľností
 • Oznámenie obce, kedy bola stavba skončená, aké jej bolo pridelené súpisné číslo a kto bol jej stavebníkom
 • Geometrický plán na zameranie stavby, ak stavba nie je zakreslená v katastrálnej mape
 • Kópia katastrálnej mapy, ak stavba už je zakreslená v katastrálnej mape

Vlastník sa zapíše podľa “oznámenia obce”.

Rozostavané stavby

K zápisu treba doložiť:

 • Žiadosť o zápis rozostavanej stavby do katastra nehnuteľností
 • Geometrický plán na zameranie rozostavanej stavby
 • Znalecký posudok
 • Právoplatné stavebné povolenie

Vlastník sa zapíše podľa stavebného povolenia. Po skončení stavby je potrebné požiadať o zápis novej stavby do katastra nehnuteľností.