Vytýčenie hraníc pozemkov

Vytýčenie hraníc pozemku je geodetický úkon, ktorým sa v teréne vyznačí poloha lomových bodov hranice pozemku.

Pri vytýčení hranice pozemku sa vykoná prenesenie polohy hranice pozemku z určených podkladov do terénu, pričom vytýčené body sa v teréne dočasne označia. Vytýčenie sa vykonáva v lomových bodoch hranice, v bodoch, kde sa pripája vlastnícka hranica iného pozemku, alebo podľa potreby aj v medziľahlých bodoch, ak sú prekážky vo viditeľnosti medzi susednými lomovými bodmi.

Služba obsahuje:

  • vytýčenie hranice pozemku v teréne
  • protokol o vytýčení hraníc pozemkov
  • účasť geodeta pri podpisovaní protokolu o vytýčení hranice pozemku vlastníkmi susedných pozemkov
  • vytyčovací náčrt
  • technickú správu o vytýčení hranice pozemku
  • zoznam súradníc bodov
  • výsledný operát z vytyčovania hraníc pozemkov v elektronickej podobe (PDF, DWG, DXF, DGN)
  • autorizačné overenie
  • podanie výsledného operátu z vytýčenia hraníc pozemkov do katastra nehnuteľností a zaplatenie správnych poplatkov za podanie
Vytyčovanie hranice pozemku.