Vytýčenie hraníc pozemkov

Vytýčenie hraníc pozemku je geodetický úkon, ktorým sa v teréne vyznačí poloha lomových bodov hranice pozemku.

Pri vytýčení hranice pozemku sa vykoná prenesenie polohy hranice pozemku z určených podkladov do terénu, pričom vytýčené body sa v teréne dočasne označia. Vytýčenie sa vykonáva v lomových bodoch hranice, v bodoch, kde sa pripája vlastnícka hranica iného pozemku, alebo podľa potreby aj v medziľahlých bodoch, ak sú prekážky vo viditeľnosti medzi susednými lomovými bodmi.

Služba obsahuje:

 • vytýčenie hranice pozemku v teréne
 • protokol o vytýčení hraníc pozemkov
 • účasť geodeta pri podpisovaní protokolu o vytýčení hranice pozemku vlastníkmi susedných pozemkov
 • vytyčovací náčrt
 • technickú správu o vytýčení hranice pozemku
 • zoznam súradníc bodov
 • výsledný operát z vytyčovania hraníc pozemkov v elektronickej podobe (PDF, DWG, DXF, DGN)
 • autorizačné overenie
 • podanie výsledného operátu z vytýčenia hraníc pozemkov do katastra nehnuteľností a zaplatenie správnych poplatkov za podanie
Vytyčovanie hranice pozemku.
Vytýčenie stavieb

Vytýčenie sa realizuje na základe podkladov od projektanta. Rozsah vytýčenie sa určuje podľa požiadaviek klienta.

Najčastejšie sa vytyčuje polohová a výšková poloha stavby, hlavné polohové čiary alebo hlavné osi, hlavné polohové a výškové body trás.

Služba obsahuje:

 • vytýčenie bodov stavby v teréne
 • vytyčovací výkres stavby
 • zoznam súradníc a výšok vytýčených bodov
 • technická správa
 • grafické zobrazenie vytýčených bodov a vytyčovacích prvkov
 • autorizačné overenie
 • protokol o vytýčení stavby v elektronickej podobe
Geometrické plány

Zabezpečujeme všetky druhy geometrických plánov. Geometrické plány vyhotovujeme v najvyššej kvalite s profesionálnym poradenstvom a v čo najkratšom čase. Pri vyhotovovaní dbáme na podrobné a zodpovedné preskúmanie všetkých dostupných podkladov.

Názorná ukážka geometrického plánu.
Vyňatie pozemku z poľnohospodárskej pôdy

O vyňatí poľnohospodárskej pôdy z fondu rozhoduje obvodný pozemkový úrad so sídlom v okresnom meste. Základnými kritériami pre jeho rozhodnutie o odňatí z pôdneho fondu je príslušnosť pozemku k zastavanému územiu obce (údaj o príslušnosti je na liste vlastníctva) a veľkosť plochy, ktorá sa má zastavať. To znamená, že sa nemení druh pozemku na celej parcele, ale sa vyníma iba časť pozemku, ktorá je pod plánovanou stavbou. Z tejto plochy sa vytvára nová parcela na liste vlastníctva, na tento účel geodet vyhotoví geometrický plán. 

Podľa zákona č. 220/2004 na nepoľnohospodárske účely možno použiť poľnohospodársku pôdu len na základe rozhodnutia o odňatí poľnohospodárskej pôdy. Rozhodnutie o odňatí nie je potrebné vydať, ak ide o umiestnenie signálov, stabilizačných kameňov a iných značiek na geodetické účely, na vstupné šachty, prečerpávacie stanice, vrty a studne, stožiare alebo iné objekty nadzemného a podzemného vedenia a výmera jednotlivých uvedených objektov nepresiahne 25 m2 a ak ide o jednorazovú zmenu druhu pozemku do 15 m2, prípadne ak ide o výmeru odnímanej plochy do 500 m2 v hraniciach zastavaného územia obce.

Stavby na pozemku v zastavanom území obce s plochou do 500 m2

Je potrebné podať si na obvodný pozemkový úrad žiadosť o stanovisko k pripravovanému zámeru na poľnohospodárskej pôde. K žiadosti treba doložiť výpis z listu vlastníctva (overený, nie starší ako 3 mesiace), kópiu katastrálnej mapy pre vynímaný pozemok (overenú), vyjadrenie obecného úradu k súladu zámeru s územným plánom a fotokópiu situácie osadenia stavby v projektovej dokumentácii. Poplatok za žiadosť je 3€ .

Stavby na pozemku v zastavanom území obce s plochou nad 500 m2

Je potrebné podať si na obvodný pozemkový úrad žiadosť o trvalé odňatie z poľnohospodárskej pôdy. K žiadosti sa prikladá projektová dokumentácia (osadzovací výkres stavby), bilancia skrývky humusového horizontu pôdy (spracuje oprávnená osoba z oblasti pôdoznalectva), výpis z listu vlastníctva s BPEJ (originál nie starší ako 3 mesiace), kópia katastrálnej mapy (originál) s vyznačením parciel na odňatie, geometrický plán plôch navrhovaných na odňatie (1x originál, 1x fotokópia), potvrdenie o BPEJ (ak bol v k.ú ukončený ROEP, vydá príslušná správa katastra na LV, ak nebol vydá pozemkový úrad za poplatok 8 €), vyjadrenie dotknutých orgánov štátnej správy a samosprávy (obecný úrad), právoplatné územné rozhodnutie (ak nebolo vydané potvrdenie stavebného úradu o zlúčení územného a stavebného konania), vyjadrenie užívateľa poľnohospodárskej pôdy. Pokiaľ konečná výmera záberu presiahne 1000 m2, prípadne ak obec nemá spracovaný územný plán, alebo ak zámer nieje v súlade s územným plánom, predkladá sa aj Súhlas obvodného pozemkového úradu v krajskom meste podľa § 13 – 15 zákona s budúcim možným použitím poľ. pôdy na stavebné zámery. Poplatok za žiadosť je 33€.

Stavby na pozemku mimo zastavaného územia obce s plochou nad 15 m2

Je potrebné podať si na obvodný pozemkový úrad žiadosť o trvalé odňatie z poľnohospodárskej pôdy. K žiadosti sa prikladáprojektová dokumentácia (osadzovací výkres stavby), bilancia skrývky humusového horizontu pôdy (spracuje oprávnená osoba z oblasti pôdoznalectva), výpis z listu vlastníctva s BPEJ (originál nie starší ako 3 mesiace), kópia katastrálnej mapy (originál) s vyznačením parciel na odňatie, geometrický plán plôch navrhovaných na odňatie (1x originál, 1x fotokópia), potvrdenie o BPEJ  (ak bol v k.ú ukončený ROEP, vydá príslušná správa katastra na LV, ak nebol vydá pozemkový úrad za poplatok 8 €), vyjadrenie dotknutých orgánov štátnej správy a samosprávy (obecný úrad), právoplatné územné rozhodnutie (ak nebolo vydané potvrdenie stavebného úradu o zlúčení územného a stavebného konania), vyjadrenie užívateľa poľnohospodárskej pôdy. Pokiaľ konečná výmera záberu presiahne 1000 m2, prípadne ak obec nemá spracovaný územný plán, alebo ak zámer nieje v súlade s územným plánom, predkladá sa aj Súhlas obvodného pozemkového úradu v krajskom meste podľa § 13 – 15 zákona s budúcim možným použitím poľ. pôdy na stavebné zámery. Poplatok za žiadosť je 33€.

Pri trvalom a dočasnom zábere poľnohospodárskej pôdy je v niektorých prípadoch povinnosť zaplatiť odvod. Platí sa za záber pôdy s bonitou podľa BPEJ 1. až 9. skupiny. Tieto skupiny sú uvedené v prílohe č. 3 zákona č. 220/2004, príslušný kód podľa BPEJ nájdete na liste vlastníctva, prípadne ho uvádza geometrický plán.

Základná sadzba odvodu za trvalé odňatie poľnohospodárskej pôdy a odvodu za dočasné odňatie poľnohospodárskej pôdy podľa kódov bonitovaných pôdno-ekologických jednotiek je ustanovená v prílohe č. 1.

Základná sadzba odvodu sa zvyšuje o 30 %, ak ide o poľnohospodársku pôdu, na ktorej je vybudované funkčné zariadenie na účely závlah.

Základná sadzba odvodu sa znižuje o 30 %, ak ide o poľnohospodársku pôdu, ktorá priamo nadväzuje na zastavanú plochu v obci.

Viac o odvodoch za odňatie a neoprávnený záber poľnohospodárskej pôdy nájdete v Nariadený Vlády SR č. 58 z 13. marca 2013.

Podľa predpisu č. 192/2014 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 58/2013 Z. z. o odvodoch za odňatie a neoprávnený záber poľnohospodárskej pôdy sa dopĺňa § 4 o písmeno f) nasledovne:

Od odvodu je oslobodené odňatie poľnohospodárskej pôdy na:

….f) pozemok pod rodinným domom

1. s jedným nadzemným podlažím do výmery 250 m2,

2. s dvomi nadzemnými podlažiami do výmery 150 m2

Rodinný dom podľa stavebného zákona je definovaný nasledovne:

“Rodinný dom je budova určená predovšetkým na rodinné bývanie so samostatným vstupom z verejnej komunikácie, ktorá má najviac tri byty, dve nadzemné podlažia a podkrovie”.

Rozhodnutie o trvalom odňatí stratí platnosť, ak do piatich rokov od právoplatnosti rozhodnutia nebola pôda použitá na zámer uvedený v rozhodnutí o odňatí. Strata platnosti rozhodnutia o trvalom odňatí nie je dôvodom na vrátenie odvodu.

Rozhodnutie o odňatí je podkladom na vyznačenie zmeny druhu pozemku v katastri na ostatnú plochu. Orgán ochrany poľnohospodárskej pôdy (§ 23) zašle vyhotovenie právoplatného rozhodnutia a vyhotovený geometrický plán alebo kópiu katastrálnej mapy na príslušný orgán štátnej správy na úseku katastra, ktorý plochy rozhodnutím odňaté natrvalo vyjme z evidencie poľnohospodárskej pôdy a vyznačí zmenu druhu poľnohospodárskeho pozemku na ostatnú plochu v termíne najneskôr 60 dní po prevzatí rozhodnutia.

Zápis stavby do katastra nehnuteľností

Spôsoby zápisu stavieb do katastra nehnuteľností je rozdielne pre:

 • skolaudované stavby
  • skolaudované od 1. 10. 1976 až po súčasnosť
  • skolaudované pred 1. 10. 1976
 • rozostavané stavby 

Nové stavby skolaudované v období od. 1. októbra 1976 do súčasnosti

K zápisu treba doložiť:

 • Žiadosť o zápis stavby do katastra nehnuteľností
 • Rozhodnutie o určení súpisného čísla
 • Geometrický plán na zameranie stavby, ak stavba nie je zakreslená v katastrálnej mape
 • Kópia katastrálnej mapy, ak stavba už je zakreslená v katastrálnej mape

Vlastník sa zapíše podľa rozhodnutia o určení súpisného čísla.

Stavby skolaudované pred 1. októbrom 1976

K zápisu treba doložiť:

 • Žiadosť o zápis stavby do katastra nehnuteľností
 • Oznámenie obce, kedy bola stavba skončená, aké jej bolo pridelené súpisné číslo a kto bol jej stavebníkom
 • Geometrický plán na zameranie stavby, ak stavba nie je zakreslená v katastrálnej mape
 • Kópia katastrálnej mapy, ak stavba už je zakreslená v katastrálnej mape

Vlastník sa zapíše podľa “oznámenia obce”.

Rozostavané stavby

K zápisu treba doložiť:

 • Žiadosť o zápis rozostavanej stavby do katastra nehnuteľností
 • Geometrický plán na zameranie rozostavanej stavby
 • Znalecký posudok
 • Právoplatné stavebné povolenie

Vlastník sa zapíše podľa stavebného povolenia. Po skončení stavby je potrebné požiadať o zápis novej stavby do katastra nehnuteľností.

Rozdelenie pozemku v podielovom spoluvlastníctve

Čoraz  častejšie sa stretávam s problematikou rozdelenie pozemku v podielovom spoluvlastníctve. Preto by som rada poradila ľudom, ktorí riešia rovnaký problém ako postupovať.

V prvom rade si treba uvedomiť, že každý podielnik má rovnaké práva. Čiže svoj podiel má v každom metri štvorcovom. Preto ak sa jeden z podielnikov rozhodne oddeliť  si svoju časť pozemku potrebuje na to súhlas všetkých ostatných.  Rozdelenie sa vykoná vyhotovením geometrického plánu.

Ak sa pozemok nachádza v extraviláne obce musí sa prihliadať aj na zákon o ochrane poľnohospodárskych a lesných pozemkov. V extraviláne je zákaz drobiť pozemky. V prípade poľnohospodárskych pozemkov novovzniknuté parcely nesmú byť menšie ako 2000 m2 a v prípade lesných pozemkov nesmú byť menšia ako 5000 m2. Pravdaže existujú výnimky.

Výnimky zo zákazu drobenia sa vzťahuje na prípady, ak:

 • a) sa pozemok rozdeľuje na účely výstavby alebo na iné účely, na ktoré by ho bolo možné vyvlastniť, alebo sa pozemok rozdeľuje podľa projektu pozemkových úprav,
 • b) ide o bezplatný prevod alebo prechod pozemkov podľa osobitného predpisu,
 • c) sa odčleňuje časť pozemku od pozemku a táto časť sa pričleňuje k susednému pozemku, pričom sa nevytvára samostatný nový pozemok,
 • d) ide o pozemok, na ktorom sa majú zriadiť záhrady.

Spôsoby rozdelenia:

 1. Dohodou všetkých podielnikov

Vypracuje sa geometrický plán a s príslušnou zmluvou o rozdelení spoluvlastníckych podielov sa dá zapísať do katastra.

 1. Rozhodnutím súdu

V prípade, že sa spoluvlastníci medzi sebou nedohodnú na vysporiadaní podielového spoluvlastníctva, tak takéto podielové spoluvlastníctvo môže rozdeliť len súd na návrh ktoréhokoľvek spoluvlastníka.

Pričom platia nasledovné pravidlá:

 • Súd nie je viazaný návrhom vysporiadania
 • Súd nemusí pozemok rozdeliť, ale ho za náhradu prizná jednému alebo viacerým spoluvlastníkom
 • Ak žiaden spoluvlastník neprejaví záujem súd nariadi predaj a výťažok rozdelí podľa výšky spoluvlastníckych podielov

Vymedzenie niektorých pojmov

Pozemkom sa rozumie časť zemského povrchu oddelená od susedných častí hranicou územnej správnej jednotky, katastrálneho územia, zastavaného územia obce, hranicou vymedzenou právom k nehnuteľnosti, hranicou držby alebo hranicou druhu pozemku, alebo rozhraním spôsobu využívania pozemku.

Hranicu pozemku určujú lomové body. Za hranicu susedných pozemkov vymedzenú vlastníckym právom sa považuje hranica podľa skutočnej držby, ak ju vlastníci susedných pozemkov uznávajú a ak nie je medzi nimi sporná.

Parcelou sa rozumie geometrické určenie a polohové určenie a zobrazenie pozemku v katastrálnej mape, v mape určeného operátu alebo v geometrickom pláne s vyznačením jej parcelného čísla.

Geometrickým určením nehnuteľnosti alebo katastrálneho územia sa rozumie vymedzenie tvaru a rozmerov nehnuteľnosti alebo katastrálneho územia ich hranicami.

Polohovým určením nehnuteľnosti alebo katastrálneho územia sa rozumie ich definovanie v zobrazovacom systéme.

Lomový bod je bod, v ktorom sa lomí hranica územnej správnej jednotky, katastrálneho územia,

zastavaného územia obce, hranica vymedzená právom k nehnuteľnosti, hranica držby, hranica druhov

pozemkov alebo rozhrania spôsobu využívania pozemkov.

Výmerou parcely sa rozumie vyjadrenie plošného obsahu priemetu pozemku do zobrazovacej roviny v plošných metrických mierach. Veľkosť výmery parcely vyplýva z geometrického určenia a polohového určenia pozemku a zaokrúhľuje sa na celé štvorcové metre.

Katastrálnou mapou sa rozumie polohopisná mapa veľkej mierky, zobrazujúca všetky nehnuteľnosti a katastrálne územia evidované v katastri. Pozemky sa v katastrálnej mape zobrazujú priemetom svojich hraníc do zobrazovacej roviny a označujú sa parcelnými číslami a spravidla značkami druhov pozemkov.

Mapou určeného operátu sa rozumie mapa, na ktorej sú zobrazené pozemky vymedzené vlastníckymi hranicami v nájme právnických osôb a fyzických osôb a sú zlúčené do väčších celkov.

Identifikáciou parcely sa rozumie porovnanie zápisu a zákresu tej istej nehnuteľnosti vo verejnej listine a inej listine a v iných operátoch so zápisom a zákresom v súbore popisných informácií a v súbore geodetických informácií katastra.

Základné štátne mapové dielo je mapa alebo súhrn mapových listov, ktoré súvisle pokrývajú územie, so základným, všeobecne využiteľným obsahom; jeho vydavateľom je štátny orgán. Ak toto dielo tvorí súhrn mapových listov, tieto listy majú jednotný klad, označenie, značkový kľúč, kartografické zobrazenie a spravidla jednotnú mierku.

Geodetickými prácami sa rozumejú meračské práce, zaznamenávanie a spracúvanie výsledkov merania, zobrazovacie práce a aktualizácia súboru geodetických informácií.

Rozostavaná stavba na evidovanie v katastri je stavba, na ktorú nebolo vydané kolaudačné rozhodnutie a pridelené súpisné číslo a je aspoň v takom stupni rozostavanosti, že už z predloženého znaleckého posudku je zrejmé stavebnotechnické a funkčné usporiadanie jej prvého nadzemného podlažia.

Rozostavaný byt alebo rozostavaný nebytový priestor je miestnosť alebo súbor miestností určených v súlade so stavebným povolením na bývanie alebo na iný účel ako bývanie, ak sa nachádza v dome, ktorý je aspoň v takom stupni rozostavanosti, že navonok je uzavretý obvodovými stenami a strešnou konštrukciou.

“Hluchým” listom vlastníctva nazývame taký list vlastníctva, na ktorom

a) nie je v majetkovej podstate uvedená nehnuteľnosť, alebo
b) na ňom nie sú zapísané všetky spoluvlastnícke podiely